Parimet e ndërmarrjes Arche Teach and Work International gGmbH për ndërmjetësimin e profesionistëve ndërkombëtarë

(Gjendja: 1 shkurt 2023, përditësimi bëhet çdo vit)

⸻ Unsere Philosophie

Parathënie

"Arche Teach and Work International gGmbH" është pjesë e Diakonisë dhe ka si qëllim zhvillimin më të mirë të talenteve të të rinjve përmes arsimimit të tyre profesional dhe shkollor. Arche TWI drejton shkolla të ndryshme të shkollimit të përgjithshëm dhe profesional dhe angazhohet në arsimimin profesional në kontekstin ndërkombëtar. Si qendër arsimore e tërë rrjetit social Arche, Arche TWI mban institucionet e rrjetit social (ndihma për fëmijët dhe të rinjtë, ndihma në profesion, ndihma për persona me aftësi të kufizuar dhe ndihma për të moshuarit) me praktikantë dhe gjithmonë e më shumë me specialistë nga jashtë vendit, të cilët në rast nevoje kualifikohen përmes Akademisë Arche Bayern për të marrë njohjen si profesionistë në Gjermani. Për këtë qëllim është themeluar departamenti Arche #Works, i cili ka për detyrë të sigurojë talente të interesuara dhe të përshtatshme nga jashtë vendit për punë të përhershme në shtëpitë e kujdesit në Gjermani, të përgatitë dhe trajnojë ata për këtë qëllim. Ne i kushtojmë rëndësi të madhe që punonjësit tanë të ndihen mirë. Prandaj jemi të angazhuar në rrjetet e ndryshme dhe bëjmë përpjekje për të përmirësuar shërbimet tona çdo ditë. Si anëtar i “Diakonie Bayern”, jemi të përkushtuar ndaj figurës njerëzore humaniste të krishterë. Kjo do të thotë: Në qendër të përpjekjeve tona gjithmonë ndodhet njeriu dhe nevojat e tij. Në kuadër të veprimtarisë sonë si agjenci për rekrutimin e personelit, ne kemi një përkushtim ndaj parimeve të një praktike rekrutimi dhe ndërmjetësimi të drejtë, etike, duke respektuar ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe konventat dhe udhëzimet që vijojnë më pas.

Neni 1 Rekrutimi i drejtë dhe etik

Arche #Works ka kujdes në veprimtarinë e ndërmjetësimit të saj që gjatë kësaj pune dhe në kontratat me punëdhënësit e ardhshëm të respektohen të gjitha kushtet ligjore, veçanërisht të drejtat e punës, sociale dhe të qëndrimit në Gjermani. Ne i informojmë detajisht individët që ndërmjetësojmë mbi rregullat dhe kushtet që janë në fuqi në Gjermani dhe i përcjellim personalisht gjatë gjithë procesit të rekrutimit, nga aplikimi deri te finalizimi i kontratës së punës ose në rast nevoje edhe për kualifikime shtesë. Ne kujdesemi për një koncept integrimi dhe orientimi të përshtatshëm të punëdhënësve të ardhshëm dhe i mbështesim ata gjithashtu me informacione dhe trajnime. Ne gjithashtu kujdesemi për një mundësi banimi të përshtatshëm dhe ndihmojmë kandidatët në të gjitha procedurat e nevojshme administrative, respektivisht gjatë integrimit në mjedisin e tyre të ardhshëm privat. Nga ana e Arche #Works kemi persona kontaktues. Po ashtu bëjmë përpjekje që edhe në mjedisin e ardhshëm të punës të keni persona kontaktues. Ne i mbështesim kandidatët që rekrutojmë edhe në situata konflikti dhe kujdesemi që ata të kenë një jetë të vetë-vendosur në Gjermani duke respektuar të drejtat e tyre të personalitetit.

Arche #Works do të kujdeset veçanërisht për rekrutimin e profesionistëve të kualifikuar, që shtetit prej të cilit vijnë ata të mos i shkaktohet dëmtim përmes largimit të profesionistëve të nevojshëm brenda vendit. Ne nuk do të kryejmë rekrutime aktive në vende me mungesë profesionistësh në fushën e kujdesit shëndetësor. Përkundrazi, ne bëjmë përpjekje në vende me papunësi të lartë të rinisë duke ofruar një trajnim në Gjermani për të kualifikuar punonjës të aftë, të cilët në shumë raste pas disa vitesh kthehen përsëri në vendet e tyre.

Neni 2 Qëndrim rreth Kodit të Sjelljes të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO) për Rekrutimin Ndërkombëtar të Profesionistëve Shëndetësorë (1)

Në Nenin 3 të Kodit të Sjelljes, parashikohen parimet kryesore që Arche #Works i mbështet plotësisht. Përveç të tjerash, Neni 3.2 paraqet udhëzimet që duhen respektuar gjatë ndërmjetësimit ndërkombëtar të profesionistëve shëndetësorë:

“Për mbrojtjen e shëndetit global, është e rëndësishme të trajtohet sfida e mungesës së tashme dhe të së ardhmes të profesionistëve të shëndetësorë.

Migrimi ndërkombëtar i profesionistëve shëndetësorë mund të kontribuojë në zgjerimin dhe përmirësimin e sistemeve shëndetësore, nëse rekrutimi kryhet me korrektësi. Megjithatë, është e dëshirueshme që të përcaktohen parime ndërkombëtare vullnetare dhe të koordinohen qasje politike kombëtare për rekrutimin ndërkombëtar të profesionistëve shëndetësorë, për të avancuar strukturat për një përmirësim të drejtë të sistemeve shëndetësore në mbarë botën, për të zvogëluar ndikimin negativ të migrimit të profesionistëve të shëndetit në sistemet shëndetësore të vendeve në zhvillim dhe për të mbrojtur të drejtat e profesionistëve shëndetësorë.”

Si një grup interesash sipas Nenit 2.1 të Kodit të Sjelljes, ne veçanërisht mbështesim parimet e shprehura në Nenin 3.5, që përfshijnë transparencën, drejtësinë dhe promovimin e qëndrueshmërisë së sistemeve shëndetësore në vende në zhvillim, si dhe parimet e përmendura në Nenin 4 për një rekrutim të drejtë dhe transparent, duke marrë parasysh përgjegjësitë ekzistuese të profesionistëve shëndetësorë në vendet e tyre të origjinës, për kontrata të kufizuara ose të pa kufizuar.

Neni 3 Qëndrim për procesin e aplikimit falas për aplikuesin (“Punëdhënësi paguan”)

Arche #Works nuk i faturon aplikuesve asnjë kosto për ndërmjetësimin. Të gjitha koston janë të mbuluara nga punëdhënësit e ardhshëm, siç është rënë dakord në kontratat e ndërmjetësimit me punëdhënësit potencialë. Kjo përfshin veçanërisht taksat, përkthimet, kurset e gjuhës dhe koston e udhëtimit.

Klausola që parashohin kthimin e shpenzimeve në rast se punëmarrësi ndërpret kontratën, si p.sh. shpenzimet e migrimit, ndërmjetësimit apo kualifikimit janë të mundshme vetëm brenda ligjit gjerman të punës. Arche #Works e siguron këtë me marrëveshjet e përshtatshme në kontratat me punëdhënësit e ardhshëm dhe partnerët e tjerë të bashkëpunimit dhe monitoron zbatimin e këtyre marrëveshjeve.

Neni 4 Qëndrim për Respektimin e të Drejtave të Aplikuesve Ndërkombëtarë sipas Konventave dhe Standardeve Ndërkombëtare

Parimet e kompanisë sonë gjithashtu bazohen në konventat dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të punësimit në kontekstin e ndërmjetësimit ndërkombëtar.

Këtu përfshihen konventat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut si Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, si dhe Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, të dyja më 16 dhjetor 1966, së bashku me protokollet opsionale të tyre të datave 16 dhjetor 1966, 15 dhjetor 1989 dhe 10 dhjetor 2008 (2).

Ne gjithashtu orientohemi nga Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) për parimet dhe të drejtat themelore në punë nga qershori 1998, si dhe nga parimet e tyre të përgjithshme dhe udhëzimet operative për një rekrutim të drejtë dhe nga Iniciativa për Rekrutim të Drejtë (FRI) e ILO-s (3).

Ne gjithashtu ndjekim sugjerimet e Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) për kushtet dhe qëllimet e fitimit të punonjësve ndërkombëtarë të kualifikuar, të formuluar në standardet e Sistemit Ndërkombëtar të Integritetit të Rekrutimit (IRIS) (4).

SHKARKIMET

Plani i ndërmjetësimit

Për të siguruar transparencë sa më të madhe në procesin e ndërmjetësimit, ne krijojmë një plan individual për çdo punonjës. Kriteret për këtë gjeni këtu.

Shkarko

Migrimi për punësim

Profesioni i kujdesit shëndetësor në Gjermani është i përcaktuar ndryshe se në vende të tjera. Kjo sjell shumë pyetje rreth temës së punësimit në Gjermani si një profesionist i kujdesit shëndetësor. Këtu do të gjeni informacione të mëtejshme lidhur me temën e migrimit të profesionistëve ndërkombëtarë të kujdesit shëndetësor për punësim.

Shkarko